Propisi

Statut Doma zdravlja Zagrebačke županije (23.06.2023.)

Poslovnik o radu radničkog vijeća

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Program rada i razvoja Doma zdravlja Zagrebačke županije

Pravilnik o radnom vremenu u Domu zdravlja Zagrebačke županije

Pravilnik o radu Doma zdravlja Zagrebačke županije

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Zagrebačke županije

Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima Doma zdravlja Zagrebačke županije

Pravilnik o kućnom redu Doma zdravlja Zagrebačke županije

Odluka o proceduri planiranja nabave

Procedura provođenja postupaka javne nabave

Procedura realizacije ugovorene nabave

Pravilnik o provedbi posupaka jednostavne nabave

Izjava o pristupačnosti WEB stranica Doma zdravlja Zagrebačke županije

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

Zakon o ustanovama

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o liječništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o dentalnoj medicini

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o potvrđivanju fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (NN 2/2017)

Mreža javne zdravstvene službe

Procedura o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Doma zdravlja Zagrebačke županije

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Comments are closed.